Gliders are coming home! | Kluzáky se vracejí domů

About half of the gliders through the classes are already back at Tábor airport. We still have only one competitor who landed in the field. It looks like a lot of competitors are about to fill the task.

|

Zhruba polovina kluzáků napříč kategoriemi je již zpět na letišti v Táboře. Stále máme pouze jednoho závodníka, který přistál v poli. Vypadá to, že spoustě závodníků se daří plnit úkol.